birdsandfeathers

Birds and Feathers

za Afrikaans   |   EN-flag English

Aves

It is alleged that the first animal with feathers on earth existed 150 million years ago!! Some cannot fly at all and others can fly 500km in three days!!

Over the ages the Bird and it’s Feathers have been of great value to humans:
• With one Ostrich’s egg, I can feed 24 people
• His feathers make ladies glimmer on  the catwalk
• Geese and Ducks sacrifice their feathers for pillows, duvets, fishing bait etc
• Discover how more than 90% of the humble Chicken is utilised by humans
• A Feather mask allows me to hide at the ball

Come learn more about other interesting facts regarding the Birds and it’s Feather, such as:
• Why is it called a bird?
• What do birds and humans have in common?
• Where do birds live and why do their nests look so different?
• Birds like peanutbutter?

We concentrate on the Chicken and the fact that it is the most consumed animal on earth
• Here we visit the various Chicken industries especially for the older children and we discuss for example whether Organic necessarily means the Chicken had a good life AND does Hormone free mean Organic?
• Why are roosters a side product of the Chicken industry?
• Thank goodness for Vultures!!

We explore who are the enemies of the Bird and the most important of all, how do we conserve them and also how each child can make a difference to ensure that Birds stay part of our wonderful earth!

Whether it is the majestic Ostrich, colourful Peacock, the less attractive Maribu or the humble Chicken, we are eager to share our knowledge with you!!

Voëls en Vere

za Afrikaans   |   EN-flag English

Dit word beweer dat die eerste dier met vere reeds 150 miljoen jaar terug op aarde bestaan het!!  Sommiges kan glad nie vlieg nie en ander kan tot 500km vlieg oor drie dae!!

Oor die eeue heen is die Voël en sy Vere van groot waarde vir die mens:
• Met een volstruis eier voer ek sommer 24 mense
• Sy vere laat vroue glinster op die loopplank
• Ganse en Eende offer hulle vere vir kussings, duvets, hengelaas ens.
• Kom vind uit hoe word meer as 90% van die nederige Hoender deur die mens aangewend
• ’n Veremasker laat my wegkruip by die Bal

Kom leer meer oor ander interessante feite oor ons Voël en sy Vere soos bv:
• Hoekom word ’n Voël so genoem?
• Wat het ’n Voël en die mens in gemeen?
• Waar woon Voëls en waarom lyk neste so verskillend?
• Voëls hou van grondboontjiebotter?

Ons konsentreer op die Hoender en die feit dat dit die mees verorberde dier is op aarde
• Hier besoek ons die verskillende Hoender industrieë, veral vir die groter kinders praat ons oor bv of Organies noodwendig beteken die Hoender het ’n goeie lewe EN beteken Hormoonvry Organies?
• Waarom is Hane ’n syproduk van die Hoenderindustrie
• Dankie tog vir die Aasvoël!!

Ons ondersoek wie die vyande van die Voël is en die mees belangrikste, hoe bewaar ons hulle asook hoe kan elke kind ’n verskil maak om te verseker dat Voëls deel bly van ons wonderlike aarde!

Of dit nou die majestieuse Volstruis, kleurvolle Pou, die minder aantrelike Maribu of die nederige Hoender is, ons is gretig om ons kennis met jou te deel!!